Ehdot ja edellytykset - Riihimäen Palloseura ry

Ehdot ja edellytykset - Riihimäen Palloseura ry
Organisoidun jalkapallon joukkuetoiminnan sopimusehdot 1.1.2022 alkaen

1 Ehtojen soveltamisala ja tarkoitus

Nämä ehdot koskevat Riihimäen Palloseuran organisoimaa, ohjattua joukkuemuotoista jalkapallotoimintaa. Riihimäen Palloseura ry:n ikäkausijoukkueet ja aikuisten jalkapallojoukkueet toimivat pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia valmentajia ja muita toimihenkilöitä tukevat harrastustoiminnan organisoimisessa seuran työntekijät. Nämä ehdot on laadittu, jotta Riihimäen Palloseura ry ja sen vapaaehtoisvoimin toimivat ikäkausijoukkueet voisivat suunnitella ja toteuttaa toimintaansa mahdollisimman ennakoivasti. Ehdot myös lisäävät seuran organisoiman jalkapallotoiminnan kustannusten läpinäkyvyyttä yksittäisille pelaajille/heidän vanhemmilleen. Ehdoissa kuvataan osapuolten, Riihimäen Palloseura ry:n sekä pelaajan/hänen huoltajansa, välisiä vastuita ja velvoitteita.

2 Voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa siitä hetkestä alkaen, jolloin pelaaja tai hänen huoltajansa maksavat ensimmäisen Riihimäen Palloseura ry:n kuukausimaksun, kuitenkin aikaisintaan 1.1.2022 alkaen. Kuukausimaksun maksaminen on pelaajan/hänen huoltajansa tahdonilmaus Riihimäen Palloseura ry:n ohjattuun joukkuemuotoiseen jalkapallotoimintaan osallistumisesta. Maksamalla kuukausimaksun pelaaja/hänen huoltajansa sitoutuu näiden ehtojen noudattamiseen.

3 Kokeiluaika

Pelaajalla on mahdollisuus kokeilla Riihimäen Palloseura ry:n organisoimaa, ohjattua, joukkuemuotoista jalkapallotoimintaa yhden (1) kuukauden ajan ilman kustannuksia. Toisesta kuukaudesta alkaen toimintaan osallistuminen muuttuu maksulliseksi. Tällöin myös ensimmäisen kuukauden kuukausimaksu veloitetaan pelaajalta takautuvasti. Kokeiluaikana pelaaja on velvollinen järjestämään oman vapaa-ajan tapaturmavakuutusturvansa.

4 Irtisanomisaika

Tämän sopimuksen irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta irtisanomispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Kahden kuukauden irtisanomisaika antaa pelaajan joukkueelle kohtuullisesti aikaa sopeuttaa toimintaansa vähenevää pelaajamäärää vastaavaksi.

5 Sopimuksen irtisanomisilmoitus

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti oman joukkueen joukkueenjohtajalle tai seurasihteerille.

6 Kustannukset

Riihimäen Palloseura laskuttaa kuukausittain (eräpäivä kuukauden 1. pv) joukkuetoimintaan osallistuvilta pelaajilta/heidän huoltajiltaan kuukausimaksun. Maksu perustuu seuran yleisen (syys)kokouksen hyväksymään budjettiin ja sen suuruus vaihtelee ikäluokittain. Seuralla on oikeus muuttaa kuukausi-/kausimaksun suuruutta kalenterivuoden aikana. Seura ilmoittaa mahdollisesta hinnan muutoksesta vähintään 60 vuorokautta aiemmin.

7 Kuukausimaksu ja siihen liittyvät kustannukset

Kohdan 6 mukainen kuukausimaksu muodostuu kahdesta osasta:

1) seuran kausimaksu sisältäen

  • osuus seuran yhteisistä hallinnollisista kustannuksista (vuokrat, vakuutukset, taloushallinto, viestintä, henkilöstökulut)

2) joukkuekohtainen toimintamaksu sisältäen

  • osuus kilpailutoiminnan kuluista (lisenssi, maksut palloliitolle)
  • osuus harjoitusvuorokuluista
  • osuus erotuomarikuluista
  • muut mahdolliset pelaajan oman joukkueen määrittämät ja budjettiin sisällyttämät kulut

Kuukausimaksun maksaminen oikeuttaa osallistumaan ohjattuun jalkapallotoimintaan. Riihimäen Palloseura ry:n yleinen (syys)kokous vahvistaa seuralle budjetin, johon kuukausimaksu perustuu. Seuralla on kuitenkin oikeus budjetista huolimatta muuttaa kuukausimaksua alla kohdassa 9 mainitulla muutosajalla. Seuralla on oikeus myös laskuttaa kuukausimaksun lisäksi erillisistä kuluista/tapahtumista, kuten turnausmatkoista ja leireistä. Tämän tyyppisistä tapahtumista seura ilmoittaa erikseen.

8 Laskutus ja maksuehto

Riihimäen Palloseura ry laskuttaa kuukausimaksun kerran kuukaudessa etukäteen maksuehdolla 14 pv netto. Laskun eräpäivä on kuukauden 1. päivä. Erillislaskutettavat tapahtumat laskutetaan seuran tapahtumakohtaisesti ilmoittamalla tavalla.

Lasku toimitetaan pelaajan/hänen huoltajansa ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen. Vastaanottaja on vastuullinen tarkastamaan, että lasku on saapunut hänen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Vastaanottaja on velvollinen ilmoittamaan Riihimäen Palloseura ry:lle, mikäli hänen sähköpostiosoitteensa muuttuu.

9 Kuukausimaksun maksamatta jättäminen

Kuukausimaksun maksamatta jättäminen eräpäivään mennessä johtaa maksumuistutukseen ja perintätoimiin. Maksamattomat maksut voivat johtaa joukkueenjohtajan määräämään harjoittelu- ja pelikieltoon.

10 Varusteet

Pelaaja on velvollinen hankkimaan seuran määrittämät varusteet.

11 Pelaajan loukkaantumisen vaikutus sopimukseen

Mikäli pelaaja loukkaantuu tai on terveydellisistä syistä estynyt pelaamasta yli yhden kalenterikuukauden ajan, voi seura vapauttaa hänet kuukausimaksusta. Pelikyvyttömyys tulee osoittaa lääkärintodistuksella 30 päivän kuluessa loukkaantumisesta/sairastumisesta. Maksuvapautus alkaa loukkaantumista tai sairastumista seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.

12 Oikeus muutoksiin

Riihimäen Palloseura ry pidättää oikeuden näiden ehtojen muutoksiin. Muutoksista Riihimäen Palloseura ry sitoutuu ilmoittamaan vähintään kaksi (2) kuukautta etukäteen ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli huoltaja ja/tai pelaaja ei hyväksy muutoksia, on tällä oikeus irtisanoa sopimus edellä kohdan 4 mukaisesti.